Referat af generalforsamling 2006

Generalforsamling den 10. juni i Hjøllund Ungdoms- og Forsamlingshus

1. Til ordstyrer blev valgt Brian Bjerrum Scharling

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt på rette vis.

2. Bestyrelsens beretning.

  • VM i Ålborg var en succes.
  • Senest en udstilling på ”fars dag” på Teknisk Museum i Helsingør.
  • På hjemmeside har der været debat om foreningens aktivitetsniveau.
  • Mangel på stof gjorde at foreningens blad kun udkom to gange i 2005.
  • Bestyrelsen har igangsat arbejde om regler for anerkendelse af rekorder og drøftet holdning til tilskud til deltagelse i motionsløb m.v.

Generalforsamlingen godkendte beretning.

3. Regnskab revideret uden anmærkninger.

Dog anfører revisorer at renteindtægter bør stå som selvstændig post. På grund af kun to numre af foreningens blad har der været færre udgifter til tryk og også færre indtægter fra annoncer.

Foreningens løfte om underskudsdækning omkring afholdelse af VM blev ikke aktuel, da regnskab sluttede i et nul. Bestyrelse har set regnskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskab.

4. Kontingent 2006.

A. Grundet der kun udkom to blade i 2005 er forlods for 2006 kun opkrævet kr 100 af sædvanligt kontingent på kr 150. Sonny K: fastholde kr 150 for aktivitetsniveauets skyld. Mark: flere aktiviteter vil kræve flere aktive blandt medlemmerne. Ravn H: ikke penge men aktive der mangler. Torben S (webmaster): skifte fra blad til web er på vej. Sonny K: opfordrede til genoptryk af relevant gammelt stof til kommende blade og til at få oversat udenlandsk stof. Et eventuelt tilskud burde som modydelse kræve en artikel til blad.

Ravn H: foreningen gavner dannelse af netværk omkring liggecykler.

Afstemning: Skal restbeløb kr 50 for 2006 opkræves? Ingen for dette. Fastholdelse af kr 100 for 2006: Alle

B: Kontingent 2007. Bestyrelse forslår kr 100. Torben T: fastholde kr 150 og aktiviteter. Jørgen H: har tidligere foreslået et årligt temanummer og ad hoc udsendelser. Torben S: lægge ansvar for stof på bestyrelse. Mark: genbrug af gl. stof.

For kontingent på kr 100: tre stemmer. For kr 150: mere end tre.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Mark genopstiller ikke, Torben Scheel modtager genvalg. Torben Thellefsen og Sonny Kallehave opstiller.

Valgt blev: Torben Thellefsen og Torben Scheel. (Øvrige bestyrelse er : Jørgen Høiberg, Brian Bjerrum Scharling, Hans Jørgen Pedersen.)

B: 1. suppleant Sonny Kallehave, 2. suppleant Mark Slot.

C: Revisorer: C.G. Rasmussen og Jan Buschardt genvalgt.

Revisorsuppleant Halfdan Grimstad.

6. Debat.

A. Rekordlister. Mark redegjorde for sine tanker om en sådan liste og opfordrede til udvalgsarbejde.

B. Under debatten blev mange emner vendt. Klubtøj; størst opbakning til cykeltrøjer frem for t-shirts. PR materialer; streamere, foldere (vi har én tilgængelig fra hjemmesiden til download. Alt ’merchandise’ med navn/logo og uden årstal o.l. så det forhåbentlig kun langsomt forældes. Blad, navneændring (forberedes sammen med øvrige vedtægtsændringer til næste års generalforsamling). Kan sammenfattes i følgende: ”..henstiller til bestyrelsen at..”. Hertil svarede Jørgen Høiberg, at medlemmer der ønsker en sag fremmet selv er nødt selv at gøre en indsats.

7. Eventuelt.

Debatten fortsatte. Arrangør til DM 2007 efterlystes. Aalborg har tilbudt at stå for DM 2008.

Referent Mogens Skov