Referat af generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling for HPV Klub Danmark

31. marts 2007 i Odense

Fremmødte
13 medlemmer

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Næste års kontingent, budget
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Navneændring
  2. Øvrige vedtægtsændringer
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Jørgen Pedersen blev valgt, og konstaterede at indkaldelse og dagsorden var i orden.

Ad 2 Valg af referent

Torben Thellefsen blev valgt.

Ad 3 Bestyrelsens beretning

Brian Bjerrum Scharling startede med at henvise til den trykte beretning i bladet 2007-1. Ingen krævede at få den læst op, så han nøjedes med supplerende bemærkninger.

Den trykte beretning er blot et udtryk for hvad bestyrelsen har været indblandet i, men det er langt fra alt hvad der er sket omkring foreningen. Der har, som sædvanligt, været gode lokale aktiviteter, f.eks.:

Aalborg
Regelmæssige klubaftener, udflugt til Cykel-Optimisten, weekendudflugt til Svinkløv, har fået faste lokaler, og har tilbudt/ønsket at arrangere/afholde DM 2008.
Nordsjælland
Træningsture, fast mødetid og -sted hos Leitra, en del kørte brevets, afholder DM 2007.
Odense
I mange år har der været selvbyg på Badstuen med efterfølgende udstillinger.

I det hele taget fylder det lokale initiativ meget i foreningen, og bestyrelsen forsøger at koordinere det udemærkede arbejde. En tak skal lyde til alle der hjælper lokalt.

Kommentarer fra “salen”:

 • Der er en fornemmelse af at lokale initiativer er med til at give flere medlemmer i de berørte områder. Måske er det en ide direkte at dyrke de lokale ildsjæle?
 • Er medlemslisten tilgængelig? Svar: den plejer at blive trykt i årets sidste blad, men man kan altid spørge kassereren hvis man er på udkig efter andre medlemmer i sit område. Efter lidt diskussion enedes vi om at medlemslisten bør lægges på hjemmesiden, i den afdeling der kun er for medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4 Regnskab

Jørgen Høiberg fremlagde regnskabet, som også var trykt i bladet 2007-1. Revisionen havde givet to bemærkninger:

 • Der manglede et bilag (hvilket senere er fundet, oplyste Jørgen)
 • Vi har en nettoforrentning på kun 1% på obligationskontoen. Måske kan man få et bedre tilbud?

Medlemstallet er ca 250, hvilket er en reducering i forhold til året før. Samtidig var kontingentet ekstraordinært nedsat i 2006. De to ting har reduceret indtægterne betydeligt for 2006.

Ultimo marts havde 176 betalt kontingent og 74 var i restance. Antallet af restancer er hverken unormalt eller alarmerende, mente Jørgen. Normalt taber vi ca 20-30 medlemmer hvert år, som normalt opvejes af nye medlemmer.

Der blev spurgt til foreningens formue, som er oparbejdet stille og roligt gennem årene, måske som en kombination af forsigtighed og “for højt” kontingent. Man kunne godt arbejde med pengene, f.eks. til indkøb af merchandise o.lign.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5 Næste års kontingent, budget

Brian gjorde opmærksom på en trykfejl i oplægget: bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr for 2008, ikke uændret 200 kr som der står.

Bestyrelsen budgetterer med et underskud i størrelsesordenen 7-8000 kr. Underskuddet fremkommer som en kombination af disse faktorer:

 • Færre medlemmer => mindre indtægter
 • Flere aktiviteter => større udgifter
 • Flere bestyrelsesmøder => større udgifter
 • Aktiviteter budgetteres hellere med et lille underskud end overskud

Det er bestyrelsens håb at flere aktiviteter kan være med til at hæve medlemstallet.

Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 150,- for 2008.

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Begge forslag var trykt i bladet sammen med indkaldelsen.

Ad 6.1 Navneændring

Inden debatten gik i gang blev afstemningsproceduren ridset op. Når vi havde nået det endelige antal kandidatnavne skal vi stemme på hver vores favorit. Det (eller de) forslag der har fået færrest stemmer vil så udgå og vi skal stemme igen om de forslag der er tilbage. Således fortsætter det indtil vi ender med et navn som har et absolut flertal bag sig.

Den efterfølgende debat omhandlede bl.a. disse punkter, som der ikke nødvendigvis var enighed om:

 • Ordet “liggecykel” bør indgå i navnet fordi det er hvad det drejer sig om
 • At få et navn hvor domænenavnet (.dk) er ledigt er vigtigt
 • Domænenavnet er ikke vigtigt fordi søgemaskiner sagtens kan lede folk til os
 • Endelsen “…klubben” er bedre end “…klub” fordi det er bestemt ental
 • Ordet “dansk” (eller “Danmark(s)”) kan undværes fordi det er underforstået
 • “HPV” er bedre end “liggecykel” fordi liggecykel blot er en enkelt måde at løse sit transportbehov på. “Liggecykel” er for snævert i den sammenhæng
 • “HPV” er et nørdet udtryk og omfatter også fly og både, hvor vores fokus er på cykler
 • Transportbehovet (i foreningen) løses (næsten) altid med liggecykel og yderst sjældent med fly eller båd
 • Navnet kan henvende sig til den største aktivitet (liggecykel) og vedtægterne kan så omfavne de andre transportformer – behøver navnet at omfatte det hele?
 • Hvordan, hvis overhovedet, definerer vi begrebet “liggecykel”? Alt ikke-UCI materiel?
 • Det er kedeligt at så få er mødt op, men alle har vidst at vi skulle diskutere navn så de har selv valgt ikke at komme
 • Er det en “forening” eller en “klub”? Hvad er forskellen?

Til sidst havde vi disse forslag stående på tavlen:

 • Dansk Liggecykelklub
 • Liggecykelklubben
 • HPV Klub Danmark
 • Sofacykelklubben
 • Liggecykelklub.dk
 • Liggecykelforeningen
 • Liggecykelklubben.dk

Ved første afstemning fik “Liggecykelklubben” 6 stemmer, “Liggecykelklub.dk” 1, “Liggecykelforeningen” 5, og “Liggecykelklubben.dk” 1 stemme. I henhold til afstemningsproceduren eliminerede vi så de forslag der ingen stemmer havde fået samt dem der kun havde fået 1 stemme.

Ved anden afstemning fik “Liggecykelklubben” 6 stemmer, og “Liggecykelforeningen” 7 stemmer. Foreningens navn er således fremover “Liggecykelforeningen”.

Ad 6.2 Øvrige vedtægtsændringer

Også disse forslag blev debatteret, med disse hovedpunkter:

 • Navnet tilrettes i §2 jvf. foregående afstemning
 • Ordet “klub” rettes til “forening” overalt
 • En trykfejl eller to blev rettet
 • Formålsparagraffen blev udvidet med et punkt (§1, pkt 4) om andre cykeltyper end liggecykler
 • Skal vi gardere os mod “kupforsøg” mod foreningens formue ved opløsning af foreningen? Konklusion: nej, kan alligevel ikke “skudsikres”
 • Kan/skal vi kontrollere om nye medlemmer er reelt interesserede, og skal vi have regler om eksklusion. Konklusion: nej, ikke nødvendigt
 • Der var yderligere debat om reglerne for opløsning af foreningen, men det medførte ikke ændringer
 • §4, stk 5 (frist for forslag om vedtægtsændringer) blev debatteret intenst, med den følge at fristen blev ændret til at være 4 uger inden udsendelse af indkaldelse

Ved afstemning blev disse ændrede vedtægter vedtaget med 12 stemmer for og 0 imod.

Ad 7 Valg til bestyrelsen

Der skulle vælges 3 medlemmer ordinært (dvs for 2 år) og 1 ekstraordinært (dvs for 1 år) til erstatning for Torben Scheel som havde valgt at trække sig. Brian og Hans Jørgen genopstillede.

For at afhjælpe den traditionelle stilhed under dette punkt forklarede formand Brian lidt om bestyrelsens arbejde og den forventede mængde af samme. Herefter meldte sig præcist så mange ekstra kandidater at disse kunne vælges uden valg:

 • Brian Bjerrum Scharling
 • Hans Jørgen Pedersen
 • Nils Birkegaard
 • Mogens Skov (valgt for 1 år)
 • Torben Thellefsen (“oversidder”)

Som suppleant valgtes Jørgen Pedersen.

Ad 8 Valg af revisorer

Der var hurtigt genvalg af Jan Buschardt og Carl Georg Rasmussen. Jørgen Høiberg valgtes som suppleant.

Ad 9 Eventuelt

 • Brian takkede på bestyrelsens vegne Jørgen for sine lange indsats i bestyrelsen, under hvilken han har været både kasserer, redaktør af medlemsbladet, og webmaster.
 • Jørgen antydede at DM 2009 måske kunne holdes på Nordfyn
 • Det blev diskuteret om vores forum på hjemmesiden skulle åbnes for ikke-medlemmer. Webmaster Torben fortalte at læseadgang ville være teknisk nemt at give, skriveadgang en del sværere. Vi enedes om at offentlig læseadgang kunne tjene som tilskyndelse til medlemsskab og dette vil blive iværksat snarest.
 • Det blev diskuteret om forsiden på hjemmesiden skulle “peppes op” og evt laves i et andet “system” end resten. Det var webmaster ikke vild med og sagde at den nuværende side sagtens kunne “peppes op” med lidt billeder, men at dette burde have lavere prioritet end at få flere artikler på hjemmesiden.

I det hele taget var der stor interesse for hjemmesiden, så vi besluttede at hæve generalforsamlingen og lade webmaster lave en demo af systemet bagefter.

Dermed sluttede generalforsamlingen.

Referent: Torben Thellefsen