Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling i Liggecykelforeningen d. 18. april 2009.

Der var mødt ca. 20 medlemmer op til generalforsamlingen, der fandt sted d. 18. april 2009 kl. 17.00 i beboerlokalerne Haraldsgade 16A, København.

Formanden bød velkommen og orienterede om at dagsordenen var udsendt med ’Liggecyken nr. 1/2009’.

1. Valg af dirigent

Formanden spurgte om hvem der ville påtage sig hvervet som dirigent, hvorefter der opstod en kortvarig tavshed. Efter at alle havde studeret bordet grundigt blev Aksel ? valgt til dirigent og fik ordet.

2. Valg af referent

Samme fremgangsmåde blev fulgt under punkt 2, hvorefter Jan Buschardt blev valgt til referent.

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Formanden oplyste, at beretningen fremgik af det udsendte blad, s. 6 og sagde at han ikke havde yderligere kommentarer hertil men at han gerne svarede på spørgsmål. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev enstemmigt godkendt.

4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Kassereren henviste til regnskabet, der fremgik af bladets s. 6 og kunne oplyse, at regnskabet er blevet revideret efter bladets trykning og at han havde medbragt det reviderede regnskab, hvis nogen ønskede at sikre sig, at revisorerne havde underskrevet det.

Vedrørende den negative indtægt ved salg af tøj, nævnte kassereren at posten skyldtes en periodeforskydning af medlemmernes indbetaling, betalingen til leverandøren og udleveringen af tøjet. Posten skulle sammenholdes med sidste års store positive indtægt for at man kunne få det fulde overblik over økonomien i tøjsalget.

På spørgsmål om hvordan foreningens midler er placeret, svarede kassereren at de er placeret på en højt forrentet aftalekonto i banken. Der opstod herefter en diskussion af mulighederne for at investere midlerne i aktier, fx gennem en investeringsforening. Der var overvejende enighed om at det var relevant at drøfte midlernes placering for at sikre, at foreningen får et tilfredsstillende afkast, men at aktieinvesteringer falder uden for foreningens formål og at midlerne bør investeres i aktiver med minimal risiko. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal overveje hvordan foreningens formue kan placeres bedst muligt idet risikoen skal være lille og under hensyntagen til at kassereren ikke pålægges en arbejdsbyrde, der er urimelig stor.

5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år

Formanden fremlagde mundtligt budgettet for 2009, som giver et forventet underskud på 8.500 kr.

En væsentlig del af underskuddet hidrører fra trykning og forsendelse af bladet. Der udspandt sig en diskussion af hvorvidt foreningen kunne nøjes med at udsende bladet som en pdf-fil. Der var tilslutning til at foreningen fortsat udsender bladet som et trykt blad, bl.a. fordi bladet for mange af medlemmerne er det væsentligste udbytte af medlemsskabet af foreningen.

Den næststørste post på udgiftssiden var 2.000 kr. til indkøb af et nyt tidstagningsudstyr idet det gamle udstyr ikke længere er funktionsdygtigt. Der kom flere forslag fra forsamlingen til hvordan et nyt udstyr kunne laves eller købes, hvorefter udgiften blev godkendt.

Formanden tilkendegav, at foreningen meget gerne støtter lokale initiativer, men at initiativet må komme fra lokalt hold. Han nævnte ’Fars dag’-arrangementerne på Teknisk Museum og besøget på cykelmuseet i Glumsø som eksempler på sådanne initiativer, der havde været gennemført med stor succes.

Der blev stillet forslag om at foreningen går økonomisk ind i arrangementet af det velomobilseminar, der finder sted til oktober. Der var stor tilslutning til at foreningen støtter dette arrangement. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastlægge de nærmere vilkår for underskuds- og overskudsdeling med arrangørerne af velomobilseminaret.

Budgettet blev herefter godkendt.

Generalforsamlingen godkendte at kontingentet for 2010 fastsættes uændret til 150 kr.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Brian B. Scharling, Nils Birkegaard og Hans Jørgen Pedersen var på valg og alle var villige til genvalg selv om et uheld afholdt Nils Birkegaard fra at deltage i generalforsamlingen.

De tre bestyrelsesmedlemmer blev herefter genvalgt med applaus.

Hasse ? har været suppleant det forgangne år og var villig til genvalg. Han blev ligeledes genvalgt med applaus.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

C.G. Rasmussen, der har været revisor i en årrække, syntes at han burde afløses, idet han fandt at det var sundt med nye revisorer en gang i mellem for at der kan komme nye øjne på regnskabet. Så hvis der var en, der ville overtage posten, var han villig til at træde tilbage.

Jon ? meldte sig og blev herefter enstemmigt valgt.

Jan Buschardt, der har været revisor i en kortere årrække, var villig til genvalg og blev ligeledes valgt.

Uffe Ougaard(?) blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Der udspandt sig en længere diskussion af hvor de årlige udstillinger skal finde sted, foreningens fremtid, dens strategi, hjemmesiden og hvordan vi kan få flere medlemmer.

Formanden gentog, at foreningen gerne giver støtte til lokale arrangementer, hvis der tages et lokalt initiativ.

Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning og takkede dirigenten for god mødeledelse og de fremmødte for at have mødt så talrigt op.


Generalforsamlingen var færdig kl. 19.10.

19-4-2009

Jan Buschardt,
Referent