Referat af generalforsamling 2011

Lørdag den 9. april 2011 i Ungdomshuset i Odense.

Deltagere: 20 medlemmer.

1. Valg af dirigent

Brian

2. Valg af referent

Nils Birkegaard

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Brians beretning i hovedpunkter:

 • De fleste af møderne er holdt som telefonmøder.
 • Søndagsturen sidste år blev forlang, i år bliver den lavet kortere.
 • DM i Aarhus arrangeret af Aarhusianerne var en succes. Nyt at køre på cykelbane, det gav også flere tilskuere.
 • Tidstagningsudstyret: Vi har set på muligheder og behov for nyt, det gamle ser dog ud til at klare jobbet endnu.
 • Hjemmesiden er under renovering, behov for flere ressourcer.
 • Bladet er et vigtigt kommunikationsmiddel til de fleste af vore medlemmer. En stor opgave at holde det i gang.
 • Aarhus Cykelby gentog i år succesen med et stort arrangement, hvor vi var inviteret med.
 • DM 2011 er under planlægning ved Halfdan. Furesø Kommune er begejstrede og vil gerne hjælpe.
 • Der foregår mange lokale arrangementer, hvor liggecykler vises frem.
 • Generalforsamlingen foreslår arrangørerne at invitere udenlandske naboer. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.
 • Drøftelse af muligt sted for DM i 2012.
 • Forårsweekend 2012: Stadig samme koncept? De øvrige specialcykler var ikke interesseret i at deltage i år.

Beretningen blev godkendt.

4. Aflæggelse og godkendelse revideret af regnskab

 • Der er 250 medlemmer, men kun de 200 har betalt.
 • Regnskabet er præsenteret i det seneste blad. Godkendt.

5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år.

Bestyrelsen foreslår 150 kr. i årligt kontingent.

Kontingentet på 150 kr. vedtaget.

Budget fremlagt af Brian og vedtaget.

Indtægter
Kontingent 30000
Salg af annoncer, tøj, bøger etc. 2000
Renter 500
I alt 32500
Udgifter
Mødeudgifter 3000
Forårsudstilling 3000
DM 2000
Diverse og administration 1000
Blad 25000
I alt 34000
Resultat
Ialt -1500

Der vil blive mulighed for, at ikke-medlemmer kan benytte forum på hjemmesiden. Bestyrelsen overvejer evt ændringer i anvendelsen af medier (blad – hjemmeside – Facebook).

6. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Brian B. Scharling, Nils Birkegaard og Hans Jørgen Pedersen er på valg. Brian og Hans genopstiller. Søren Dahl ønsker at træde ud af bestyrelsen, så vi skal også vælge en erstatning for ham (vælges for 1 år).

Kandidater: Brian, Hans, Poul Christensen, Søren Møller (1 år), alle valgt.

Mogens fortsætter som kasserer.

Suppleant: Jørgen Pedersen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisorerne fortsætter: Jon Bendtsen og Jan Buschardt. C. G. Rasmussen fortsætter som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

 • Det er dyrt for kabinecyklister at komme over Storebælt for at deltage i træf. Bestyrelsen vil overveje at give tilskud.
 • Forslag om at få fremstillet vimpler til cyklerne og kasketter og evt. andet merchandise.
 • Opfordring til at lægge billeder og film på nettet.
 • Jon Bendtsen fortalte om sin cykel.