Referat af generalforsamling 2012

Antal deltagere: 9 medlemmer.

Valg af dirigent

Brian Scharling blev valgt.

Valg af referent

Brian Scharling blev valgt.

Aflæggelse af og godkendelse af bestyrelsens beretning

Brian Scharling oplæste bestyrelsens beretning. (se herunder) Den blev godkendt.

Siden sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen primært arbejdet med bladet, forårsweekenden 2012 i Horsens og hjemmesiden. Desuden har vi også drøftet diverse reklameartikler, DM og forskellige andre emner.
Vi har mødtes 3 gange og desuden afholdt 8 telefonmøder. Bestyrelsen består af 3 gamle, garvede; nemlig Hans, Torben og jeg, som har været med i mange år. Og Søren og Poul, der blev valgt ind sidste år.
Bladet har vi drøftet rigtig meget. Nærmest på hvert møde. I flere år er der kæmpet for at fremskaffe artikler og få produceret bladet. Det har været svært og noget af en udfordring. Samtidig er de elektroniske medier vundet mere og mere frem, og brugen af internettet til informationssøgning og debatfora og sociale fora er vokset eksplosivt.
I det lys har vi valgt at tage den tunge beslutning at lukke foreningsbladet ned. Bladet har båret foreningen eller skal vi sige klubben frem fra starten. En kæmpe stor tak skal lyde til Curt Bjällby, Sonny Kallehave, Jørgen Høiberg, Torben Thellefsen som redaktører og til de mange, der har leveret artikler. Vi har så valgt at opprioritere indsatsen på hjemmesiden og er pt. i gang med at få fremtidigt indhold, struktur og leverandør på plads. Planerne er ikke færdige, og gode ideer mv. er altid velkomne.
Hjemmesiden har også haft høj prioritet i det forløbne år. Vi har været i gang med at definere de ønsker, vi har til et nyt site og er i gang med at kontakte eksterne partnere. Samtidig ønsker vi at forbedre vores grafiske profil og vil prøve at det til at hænge sammen med hjemmesiden. Den senere tid har vist, at det er tydeligt at Facebook gruppen ”Liggecykler i Danmark” er langt mere levende end debatforaet på vores egen hjemmeside. Det må vi også forholde os til.
Den årlige forårsweekend skulle have været i København, og den traditionelle udstilling skulle være afløst af noget ’gøgl’ og aktiviteter. Det viste sig imidlertid, at DGI-byen ville arrangere en cyklistmesse i Øksnehallen, oven i købet i den weekend, hvor vi også havde tænkt, at vores arrangement skulle finde sted. Vi fik et samarbejde i stand og skulle som forening deltage på messen. Der var desværre ingen liggecykel/velomobilforhandlere, der ville deltage. Desværre for cyklistmessen skete der det, at mange af de øvrige udstillere var utilfredse med tidspunktet for messen, og den er derfor blevet udsat til 1. kvartal 2013. Da vi så hverken havde udstillere eller cyklistmesse i København valgte vi at flytte weekenden til Horsens for at støde til det store Giro’d’Italia arrangement. I forhold til resultatet må vi nok sige, at vi har brugt umanerlig lang tid på at planlægge den weekend…
DM 2011 var i Værløse/Ganløse, arrangeret af Halfdan Grimstad m.fl. Det bød bl.a. på indkvartering i spejderhytte, samarbejde med Farum kommune om bl.a. 200 m sprinten og tidtagningsudstyr, der igen drillede. Dertil et underskud på 7000 kr. Vi skal overveje, om det er noget, vi vil bekoste så meget på.
På generalforsamlingen sidste år fremkom mange gode ideer til reklameartikler, hvor vi bl.a. kan profilere os med navn og logo. Da vi har brugt så meget energi på hovedpunkterne som tidligere nævnt, og vi ønsker et fælles grafisk udtryk, er disse områder udsat til vi har mere afklaring ang. ny hjemmeside mv.
Udover aktiviteterne drevet af bestyrelsen har der heldigvis været en række liggecykelaktiviteter i det ganske land. Således har liggecyklister deltaget i forskellige motionscykelløb (enkelte har været meget drøftet i Facebook-gruppen), Hans Jørn Pedersen har udstillet sine hjemmebyggede cykler og stået for selvbyggerkurser flere steder. ->Velomobilcentret i Stenløse er åbnet og klar til en forhåbentlig voksende skare af velomobiler. På den anden front har Aalborg Liggecykel Klub efter flere år med meget lavt aktivitetsniveau valgt at lukke efter DM i år i september. I Aalborg har de tidligere arrangeret DM tre gange og VM en gang og afholder såmænd også DM i år.
Til slut vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for en god indsats i det forløbne år. Også en stor tak skal lyde til DM arrangørerne, både de nuværende og de kommende, hvis man kan sige det på den måde.

Aflæggelse af og godkendelse af revideret regnskab

Mogens Skov fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. Det blev drøftet, hvordan kontingent opkrævning kan foregå fremover uden et blad.

Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år

Kontingentet blev efter drøftelse fastlagt for 2013 til 95 kr. Vi kan så iagttage medlemsudviklingen næste år. Der skal ret hurtigt indhold på den nye hjemmeside, så man får et godt indtryk. Man kan fx bede nuværende profilejere om kort at skrive hvorfor og hvad de cykler på. Sammen med et par billeder har vi så de første mange artikler. Ligeledes kan man kigge de sidste 5-10 år blade igennem for aktuelle artikler.

Flg. budget for 2012 blev vedtaget. Beløbet på 40.000 til hjemmesiden skal forstås som et vejledende maksimum.

Indtægter
Kontingent 33000
Salg af diverse 500
Renter 500
I alt 34000
Udgifter
Mødeudgifter 3000
Forårsudstilling 3000
DM 2000
Diverse og administration 1000
Blad 10000
Medlemsbreve 1500
Hjemmeside 40000
Tidtagningsudstyr 2000
I alt 62500
Resultat
I alt -28500

Behandling af indkomne forslag

Forslag om webshop

Brian oplæste Thors forslag, da Thor ikke var tilstede. Det bliver nok dyrt at have lagerbeholdning af trøjer. Forslaget er forkastet.

Forslag om “offentliggørelse” af indkaldelse i stedet for “udsending”

Brian oplæste bestyrelsens forslag. Det blev vedtaget.

Forslag om specifik betalingsfrist for kontingent

Brian oplæste bestyrelsens forslag. Det blev vedtaget.

Oplæg fra Curt Bjällby ang. politik og idegrundlag.

Der er to slags cykelryttere; racere og touring. I dag prøver vi at holde et arrangement for hver type DM for racere og forårsweekend for touring.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Torben Thellefsen og Søren Möller blev genvalgt. Jørgen Pedersen blev valgt som suppleant.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Jan Buschardt og Jon Bendtsen blev genvalgt som revisorer. Jørgen Høiberg blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

  • Husk DM til september
  • Skal vi gøre mere for at få lov at deltage i cykelmotionsløb?
  • Skal vi fx gå i dialog med arrangørerne af Aarhus-Kbh for at forbedre mulighederne for deltagelse af liggecyklister?