Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Liggecykelforeningen 
Den 11. april 2015 på Holbæk Fjord Camping
Fremmødte: 13 medlemmer

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år. Bestyrelsen foreslår 95 kr. i kontingent for 2016
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Brian Scharling, Jørgen Pedersen og Jørgen Østeraa er på valg. Jørgen og Jørgen genopstiller, og Brian genopstiller ikke.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

 

Ad 1 Dirigent

Jørgen Pedersen blev valgt

 

Ad 2 Referent

Brian Scharling blev valgt

 

Ad 3 Bestyrelsens beretning

Brian Scharling fremlagde beretning. Den blev godkendt.

 

Ad 4 Regnskab

Regnskabet er ved at blive revideret men ikke klart. Brian Scharling oplæste revisor Jan Buschardts bemærkninger. Regnskabet ligger stadig ved den anden revisor. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at godkende referatet. Det kommer på hjemmesiden (med revisorpåtegninger) og link udsendes på mail til medlemmer. Bestyrelsen tager gerne imod ideer til, hvad beløbet fra Aalborgs nedlagte klub kan bruges til. Ca 70 medlemmer har vi i dag.

Se regnskabet her: Resultat 2014

 

Ad 5 Kontingent og budget

Det blev diskuteret, hvad pengene skal gå til. Der er en stor formue. Hvad skal der til for at kunne bruge flere penge og støtte arrangementer? Hvor kommer de kreative ideer fra, og hvordan optager vi dem og laver aktiviteter?

Kontingentet blev foreslået til uændret at være 95,- kr

Budget

Indtægter 8000
Arrangementer 5000
Administration 3000
Transport 2000
Hjemmesiden 6000
Udgifter 16000 16000
Underskud 8000

 

Kontingentforslag og budget blev vedtaget.

Det blev foreslået at give gratis medlemskab til de første 25, der køber cykel hos en dansk forhandler. Det blev vedtaget.

 

Ad 6 Indkomne forslag

Intet

 

Ad 7 Bestyrelsesmedlemmer

3 skal vælges for 2 år og 1 for 1 år. Jørgen Pedersen, Jørgen Østeraa og Hans Jørgen Pedersen genopstiller. De blev alle genvalgt. Der kunne desværre ikke findes et 4. medlem. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde det sidste medlem og evt. suppleanter.

 

Ad 8 Revisorer

Jan Buschardt og Søren Möller blev genvalgt som revisorer.

 

Ad 9 Evt.

 • Diskussion om hvilke aktiviteter mv. der skal gives tilskud til/understøttes af foreningen.
 • Den nationale cykelkonference er den 18-19. maj. Det kunne være en god ide at være med der den 19. med en stand med foldere mv. Bestyrelsen kan tage det op. Halfdan Grimstad og André Kjærsgaard er kontaktet herom.
 • Hvor skal arrangementer afholdes? Vi har tidligere fokuseret på at komme rundt i hele landet. Måske skal vi ‘blot’ skifte ml. Jylland (tæt på Aarhus pga. havn) og Sjælland (ej nødvendigvis København)
 • DM 2015 bliver lidt nord for Aalborg den 15.-16. august. Bl.a. med deltagelse i motionscykelløbet Sydvendsyssel Rundt
 • Husk foreningen er ikke bestyrelsen, det er medlemmerne.
 • Det kan være nemmere for nogle at komme til arrangementer på tværs af landet, hvis man kan lave noget fælles transport med stor trailer (så veloer også kan være der) over Storebælt. Husk at bruge Facebook som medie til at spørge folk.
 • Der skal informeres om evt. muligheder for fælles transport, når der oplyses om arrangementer.

 

Referent

Brian Scharling