Referat af generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling den 16. april 2016
i Blommehaven Camping, Aarhus

Fremmødte: 7 medlemmer
(Jørgen Pedersen, Jørgen Østeraa, Aksel Riisberg, Søren Møller, Mogens Skov, Poul Kristensen, Brian Bjerrum Scharling)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
– Jørgen Pedersen blev valgt

2. Valg af referent
– Brian Scharling blev valgt

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
– Jørgen Pedersen aflagde beretning:

Sidste års generalforsamling blev afviklet i Holbæk samtidig med forårsweekenden. Der deltog 13 medlemmer. Da regnskabet ikke var nået frem, besluttede generalforsamlingen at regnskabet skulle fremlægges på klubbens hjemmeside, det er sidenhen sket. Til bestyrelsen skulle vælges 3 medlemmer, dog var der blandt de tilstedeværende kun 2, der var villige til at modtage valg. Derfor valgte generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til selv at supplere bestyrelsen med et 5. medlem. Det er efterfølgende ikke lykkedes bestyrelsen at finde et medlem mere.

Bestyrelsen har i det forløbne år ikke arbejdet med mange opgaver, så de opgaver, der har været, kan hurtigt nævnes; klubbens hjemmeside har Jørgen Ø styr på. Bestyrelsen betragter den i det store hele som færdigudviklet, dog foregår det meste nyhedsformidling medlemmerne imellem via facebooksiden ” liggecykler i Danmark”.

Årets DM var henlagt til en lokalitet nord for Aalborg. Først var datoen fastlagt til en weekend i august af hensyn til deltagelse i et lokalt motionsløb. På grund af manglende tilmelding valgte bestyrelsen at udsætte arrangementet til september, hvilket afstedkom lidt flere tilmeldinger, vi nåede op på 14 deltagere, Poul Kristensen blev dansk mester efter blandt andet en imponerende 100 km med næsten 42 km i snit.

Foreningen har også givet tilskud til medlemmer, der deltog juleræs hos Velomobilcentret.

I løbet af vinteren er der planlagt en fælles tur til Germersheim, hvor Spezialradmesse finder sted sidste weekend i april (næste weekend). Der er 9 deltagere på turen.

Bestyrelsen har holdt møder via Skype i det forløbne år.

– Beretningen blev godkendt

4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
– Jørgen oplæste regnskabet og revisor Jan Buschardts bemærkninger.
– Det bemærkes, at gaven fra lukningen af Aalborg Liggecykelklub var på 11.684,10 og er reserveret til liggecykelformål i Aalborgområdet. Det i Aalborgområdet afholdte DM kostede 2218,98 kr., hvorfor der endnu er 9465,12 kr i den reserve.
– Regnskabet blev godkendt.
– Det bemærkes, at der endnu mangler ca. 8000,- kr i betaling for hjemmesiden.

5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år
– Forslag fra bestyrelsen: 95,- kr. for kontingent

– Budget
Indtægter
— Kontingent 8.000,-
— I alt 8.000,-

Udgifter
— Hjemmeside 8.000,-
— Germersheim tur: 5.000,-
— DM: 3000,-
— Forårsweekend: 2.000,-
— I alt: 18.000,-

— Underskud: 10.000,-

Budget og kontingentforslag blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag
– Forslag om nedsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen til 3 medlemmer. Par. 6 ændres til ‘tre medlemmer’ og ‘en på valg i lige år og to på valg i ulige år’
— Det har de senere år været svært at vælge de efter vedtægterne krævede medlemmer.
— Det passer bedre med de opgaver, som bestyrelsen har.
— Skulle der komme flere opgaver, behøver det ikke at være bestyrelsen, der driver disse.
– Forslaget blev ensstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Hans Jørgen Pedersen er på valg og villig til genvalg. Han blev valgt.
Vi foreslår Halfdan Grimstad som suppleant in absentia. Det bemærkes, at vi ikke har tilsagn fra ham.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Jan Buschardt og Søren Møller blev genvalgt. Brian Scharling blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
– Poul: FB gruppen hedder Liggecykler i Danmark. Kunne/burde den hedde Liggecykelforeningen i Danmark?
— Kan vi ændre vores eget navn, så det passer bedre til vore medlemmer? Omdøbning af FB gruppen, er det muligt?
— Bestyrelsen arbejder med mulighederne for at udvikle FB gruppen og få en bedre sammenhæng mellem hjemmesiden og gruppen.
– DM 2016
— André Kjærsgaard og co. vil gerne hjælpe. Bestyrelsen snakker videre med dem.