Vedtægter

Vedtægter for Liggecykelforeningen

§1 Formål

 1. At orientere medlemmerne om liggecykelstof fra indland og udland.
 2. At tage initiativ til liggecykelarrangementer.
 3. At fremme kendskabet til – og brugen af liggecykler og andre menneskedrevne transportmidler
 4. At tilskynde til videreudvikling af cykler til al slags transport

§2 Navn

Foreningens navn er Liggecykelforeningen, og den er hjemmehørende i Danmark.

§3 Medlemskab

Alle med interesse for foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Medlemskab træder ud af kraft, når kontingent ikke er betalt senest 1. marts. Udmeldelse kan ske når som helst, tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse kan ikke finde sted.

Stk. 2

Fristen for betaling af kontingent kan forlænges af bestyrelsen.

§4 Ordinær generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling én gang årligt i første halvår. Indkaldelse indeholdende dagsorden offentliggøres mindst 4 uger før dato for generalforsamlingen.

Stk. 2

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte, når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort iflg. stk. 1.

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, dvs. de skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10% af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden samt oplæg fra initiativtagerne til mødet.

§6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges for 2 år. Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet således, at 1 er på valg i lige år, og 2 er på valg i ulige år.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3

Dersom der opstiller flere til bestyrelsesvalget, end der skal vælges, er de som ikke vælges automatisk 1. 2. 3. osv. suppleanter. Ellers vælges minimum én suppleant.

Stk. 4

Bestyrelsen skal regelmæssigt afholde bestyrelsesmøder.

§7 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Revisorerne reviderer og påtegner hvert år regnskabet. Revisorerne har til enhver tid ret til at revidere regnskabet.

§8 Opløsning af foreningen

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2

Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mindst 4 uger efter, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

Stk. 3

Opløses foreningen tager generalforsamlingen stilling til foreningens ejendele og midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.


Ændret på generalforsamling 2016 jvf. referat fra samme.