Udstyrsbekendtgørelsen

Dette er en sammenskrivning af udstyrsbekendtgørelsen for cykler med senere ændringer indføjet for at give et komplet billede. Sammenskrivningen er lavet med omhu, men det er ikke en officiel udgave og der gives ikke garanti mod fejl. I tvivlstilfælde er det denne udgave der er forkert!

Forlæg:

Færdselsloven:

  • LBK nr 1047 af 24/10/2011 – Færdselsloven
    • Kapitel 7 – Særlige regler for cykler er nok især interessant, men cyklister og cykelstier er nævnt mange steder
    • Lygtetændingstiden er i §2, stk 10 defineret som “tiden fra solnedgang til solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet enten for at gøre køretøjet synligt for andre trafikanter eller for at give føreren tilstrækkelig synsvidde”

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 – Indretning

§ 1. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

§ 2. En cykel må ikke være indrettet til flere end tre personer. Dog kan der derudover være plads til ét eller to børn under otte år, jf. § 10.

Stk. 2. En cykel må højst have fire hjul. Påhængsvogn til cykel må højst have to hjul.
Stk. 3. Hjulene skal være forsynet med dæk eller med anden elastisk hjulbeklædning med tilsvarende egenskaber.

Kapitel 2 – Vægt og dimensioner

§ 3. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have en større bredde end 1 m, dog må en cykel med mere end to hjul have en bredde på indtil 1,25 m. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i cyklens bredde. For cykel med mere end to hjul, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, må sporvidden mellem hjul på samme aksel dog være indtil 1,25 m og bredden dog være indtil 1,6 m.

Stk. 2. På en tohjulet cykel må styrets bredde dog ikke overstige 70 cm. Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i styrets bredde.
Stk. 3. En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større længde end 3,5 m.

§ 4. En påhængsvogn til cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større bredde end 1 m. Den samlede længde af cykel og påhængsvogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5 m. Påhængsvognens totalvægt må ikke overstige 60 kg. Er påhængsvognen forsynet med påløbsbremse, må totalvægten dog være indtil 100 kg.

Stk. 2. En cykel med sidevogn må ikke have større sporvidde end 0,8 m. Ingen del af køretøjet eller dets last må ligge uden for sidevognens hjul. Den samlede længde af cykel og sidevogn må i belæsset eller ubelæsset stand ikke overstige 3,5 m. Sidevognens totalvægt må ikke overstige 60 kg.

Kapitel 3 – Bremser

§ 5. En cykel skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjul. Hjul på samme aksel skal være afbremset af det samme bremsesystem. En cykel, der er taget i brug inden den 1. januar 1998, kan dog være forsynet med alene en fodbetjent navbremse, der virker på baghjulet, medmindre cyklen er indrettet til mere end én person, herunder cykel indrettet med særlig siddeplads til børn, eller cyklen er tilkoblet påhængs- eller sidevogn.

Stk. 2. Bremsning af cyklen skal kunne ske på en sikker og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold. Vejrlig må ikke kunne nedsætte bremsernes funktion væsentligt.
Stk. 3. Ved bremsesystem, som betjenes med pedalerne, skal fuld bremsevirkning kunne opnås ved nedtrædning af pedalen fra vandret stilling af pedalarmen.
Stk. 4. Dele i fodbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 100 daN (100 kg). Dele i håndbetjent bremsesystem skal kunne modstå en betjeningskraft på 60 daN (60 kg).
Stk. 5. En varecykel med mere end to hjul skal tillige være forsynet med parkeringsbremse på hjulene, som bærer vareladet. Denne bremse skal kunne holde cyklen stationær på hældende grund og skal kunne fastholdes i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

Kapitel 4 – Lygter og reflekser

§ 6. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gulligt lys tydeligt synligt forfra i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende og er synlig fra siderne. På en cykel med mere end to hjul skal forlygten være anbragt højst 0,5 m inden for cyklens yderste venstre punkt.

Stk. 2. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én baglygte, der afgiver rødt lys bagud tydeligt synligt i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende, og som er synlig fra siderne. En cykel med mere end to hjul skal, såfremt den højst er 1 m bred, være forsynet med mindst én baglygte anbragt i cyklens midterplan eller til venstre herfor, og, såfremt den er mere end 1 m bred, være forsynet med mindst to baglygter anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.
Stk. 3. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en påhængsvogn til cykel være forsynet med mindst én baglygte anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En sidevogn til cykel skal i lygtetændingstiden være forsynet med mindst én baglygte, der er anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt. Baglygte på påhængs- eller sidevogn skal opfylde kravene til baglygte til cykel.
Stk. 4. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal opfylde bestemmelserne i § 16, stk. 2 eller overgangsbestemmelserne i § 16 a.
Stk. 5. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort til køretøjet på en måde, der sikrer, at lygten ikke ændrer indstilling under kørslen og skal være monteret således, at lygtens kernestråler peger henholdsvis lige fremad og lige bagud. Forlygte, der er beregnet til anvendelse på ubelyst vej, skal dog være indstillet med et fald.
Stk. 6. Forlygte, der afgiver hvidt lys, og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. Blinkfrekvensen skal være mindst 120 blink pr. minut.
Stk. 7. En tre- eller firhjulet cykel, hvis konstruktion medfører, at tegngivning med en arm, jf. færdselslovens § 32, stk. 2 og 4, ikke er tydeligt synlig, skal være forsynet med 2 bagudrettede røde stoplygter, og 1 fremadrettet og 1 bagudrettet gul retningsviserblinklygte i hver side.
Stk. 8. Stoplygterne skal lyse straks ved aktivering af enten forhjuls- eller baghjulsbremsen og skal have en lysstyrke, der er væsentlig større end baglygternes lysstyrke.
Stk. 9. Retningsviserblinklygterne skal have en sådan lysstyrke, at de er tydeligt synlige i sollys. Retningsviserblinklygterne skal have en blinkfrekvens mellem 60 og 120 blink pr. minut.
Stk. 10. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan være forsynet med gule sidemarkeringslygter.
Stk. 11. En cykel kan være forsynet med lygter indbygget i pedaler, der fremad, bagud og til siden afgiver gult blinkende lys, når pedalerne betjenes.
Stk. 12. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med andre lygter end de foran anførte.
Stk. 13. På en cykel med påhængsvogn skal cyklen ikke være forsynet med baglygte.

§ 7. En cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Stk. 2. En cykel skal være forsynet med mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.
Stk. 3. En cykel skal være forsynet med mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.
Stk. 4. En cykel skal på hvert hjul være forsynet med mindst én gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.
Stk. 5. En ethjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, og mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En tohjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst to hvide reflekser, der er synlige forfra, og mindst to røde reflekser, der er synlige bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved påhængsvognens yderste punkter som muligt. Sidevogn til cykel skal være forsynet med mindst én hvid refleks, der er synlig forfra, samt mindst én rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt.
Stk. 6. En påhængsvogn til cykel skal på hver side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne. En sidevogn til cykel skal på højre side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst én gul refleks i hjulet, der er synlig fra siden.
Stk. 7. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med trekantet refleks. Reflekser i et par skal være ens.
Stk. 8. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan forsynes med supplerende reflekser efter følgende regler: Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule. Bevægelige reflekser skal være gule.
Stk. 9. Refleks på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være mærket efter bestemmelserne i § 16, stk. 4.
Stk. 10. Uanset bestemmelserne i stk. 9 kan refleks, der er erhvervet inden den 1. januar 1998, fortsat anvendes. Påbudt refleks, der er erhvervet inden den 1. januar 1998, skal dog være E- eller e-mærket eller mærket efter anden godkendelsesordning.

Kapitel 5 – Signalapparat og cyklistvimpler

§ 8. En cykel skal være forsynet med en klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat.

§ 9. En cykel kan være udstyret med en cyklistvimpel, der er monteret på bagagebærer eller lignende over cyklens baghjul.

Stk. 2. Vimpelstangen skal være bøjelig og være anbragt således, at ingen del af stangen når længere ud end 0,5 m til venstre og 0,15 m til højre for cyklens længdeakse. Advarselsanordningen skal være anbragt yderst til venstre på vimpelstangen og skal være forsynet med en rød refleks, der er synlig bagfra.

Kapitel 6 – Befordring af personer

§ 10. På en cykel må ikke befordres flere personer end den er beregnet til. Dog må børn under 8 år medtages på cyklen, når der er indrettet særlig siddeplads.

Stk. 2. Særlige siddepladser til børn skal være tilpasset barnets vægt og højde, og der skal være afskærmning mod hjulegerne.
Stk. 3. Børn, der medtages på cykel, skal være forsvarligt fastspændt.
Stk. 4. Befordring af børn må ikke hindre føreren af cyklen i at have fuldt herredømme over cyklen eller i at foretage behørig tegngivning.
Stk. 5. Føreren af cyklen skal være fyldt 15 år.

§ 11. En påhængs- eller sidevogn til cykel må benyttes til befordring af indtil 2 personer, når der til hver person er indrettet særlig siddeplads med afskærmning mod hjulegerne. Påhængs- eller sidevognens totalvægt og dimensioner må dog ikke overstige de i kapitel 2 nævnte. Der må samtidig befordres ét barn under 8 år på cyklen.

Stk. 2. Personer, der befordres i påhængs- eller sidevogn til cykel, skal være forsvarligt fastspændte. Dog skal personer, der cykler på en særlig påhængsvogn indrettet med håndtag, sadel og pedaler (halvcykel), ikke være fastspændte.
Stk. 3. Føreren af cyklen skal være fyldt 15 år.

Kapitel 7 – Tilkobling af påhængs- eller sidevogn til cykel

§ 12. Til cykel må kobles én påhængsvogn eller én sidevogn. Påhængs- eller sidevognen skal tilkobles med en forsvarlig tilkoblingsanordning.

Stk. 2. Sidevogn skal være anbragt til højre for cyklen.

Kapitel 8 – Elcykel

§ 13. En cykel kan være forsynet med en el-hjælpemotor og må ikke være forsynet med andre motorer.

Stk. 2. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidigt betjenes. El-cykel kan dog være indrettet med en elektrisk gå-funktion, således at cyklens el-hjælpemotor kan afgive effekt ved hastigheder på 6 km/t eller derunder, selvom pedaler eller lignede ikke samtidigt betjenes, når en elektrisk kontakt, fx trykknap eller drejehåndtag monteret på styret, påvirkes manuelt af føreren. El-hjælpemotorens effektafgivelse skal automatisk ophøre, når påvirkningen af den elektriske kontakt på styret ophører.
Stk. 3. En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W.
Stk. 4. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/t eller derunder.

Kapitel 9 – Cykelløb

§ 14. Under løb i henhold til færdselslovens § 37, stk. 1, behøver en cykel ikke at være forsynet med lygter, jf. § 6, refleksanordninger, jf. § 7, samt klokke, jf. § 8.

Kapitel 10 – Forhandling af lygter og reflekser m.v.

§ 15. Dele til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må kun markedsføres og sælges, såfremt delene opfylder kravene i §§ 2-5, § 6, stk. 1-3, stk. 6, stk. 9, og stk. 11, og § 9.

§ 16. Lygter og reflekser til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må endvidere kun markedsføres og sælges, såfremt lygterne, reflekserne og markedsføringen opfylder kravene i stk. 2-4.

Stk. 2. For- og baglygte skal have en lysstyrke på mindst 4 candela målt henholdsvis lige forfra og lige bagfra, mindst 0,4 candela målt 20º til hver side og mindst 0,05 candela målt 80º til hver side. For en batteridrevet lygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, gælder tillige, at den skal have en brugstid på mindst 5 timer. Brugstid er tiden, som lygten kan lyse med mindst den krævede lysstyrke, inden batteriet/batterierne skal udskiftes eller genoplades. For lygte, der kan indstilles til at blinke og til at lyse med fast lys eller til at have forskellige lysstyrker, gælder kravet om brugstid ved indstillingen, der medfører den korteste brugstid. Brugstiden måles, som tændt og slukket intervaller hver af 2 timers varighed, ved +5º celsius og med nominel batterispænding ved starttidspunktet.
Stk. 3. Batteridrevet for- og baglygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, skal på lygten eller på dens salgsindpakning være tydeligt mærket med »Brugstid« eller »Run-time« efterfulgt af timeantallet og »timer« eller »hours«. Ved markedsføring fx i annoncer, brochurer eller på internettet af en sådan lygte skal brugstiden oplyses tydeligt.
Stk. 4. Hvid fremadrettet, rød bagudrettet og gul refleks, der vender til siden, skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse IA eller IVA eller godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse IA eller IVA. Hvide reflekterende dæk- eller fælgsider skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 88 og »E«-mærket eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land. Gul bevægelig, bagudrettet refleks skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse I, IA eller IVA, godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse I, IA, eller IVA eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land.
Overgangsbestemmelser

§ 16a . Baglygte, der er erhvervet inden den 1. november 2012, kan fortsat anvendes, forudsat den opfylder kravene i § 6, stk. 2.

Kapitel 11 – Straf og ikrafttræden m.v.

§ 17. Overtrædelse af §§ 1-5, § 6, stk. 1-5, § 6, stk. 6, 2. pkt., § 6, stk. 7-9 og stk. 12, § 7, stk. 1-9 og stk. 10, 2. pkt., § 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 1-4, § 11, stk. 1 og 2, og §§ 12, 13, 15, 16 og 16 a straffes med bøde.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2. Enhver cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.
Stk. 3. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 13. maj 1997 om cyklers indretning og udstyr m.v. ophæves.